REG.

OWNER

TYPE OF AIRCRAFT

MTOW

Ch.

dB

CAT

TYPE

HB-SCM S. Heiniger HOAC DV 20

730

6

58,0

8

M

HB-SCM Out as PH-SKM, 2013/3/1. HOAC DV 20

730

6

58,0

8

M

PH-SKM Oscar Luchtvaartbedrijf B.V. HOAC DV 20

730

6

58,0

8

M

C/N: 20074